Jak založit firmu 2: Vznik společnosti s ručením omezeným

Jednou z nejčastějších forem podnikání v Česku je typ obchodní společnosti, kterou nazýváme společnost s ručením omezeným, zkráceně s. r. o. Přestože založení s. r. o. může vypadat složitě, a opravdu to vyžaduje čas a trpělivost, v případě, že se rozhodnete podnikat takovou formou, se celý proces určitě dá bez problémů zvládnout.

Zahájení podnikání formou s. r. o. je o něco složitější než při podnikání na živnostenské oprávnění. Je možné, že při zakládání společnosti budete muset využít služeb právníka nebo jiného odborníka.

Založení společnosti s ručením omezeným krok za krokem

Krok č. 1: Jméno

Na začátku je třeba provést výběr obchodního jména. To nesmí být totožné ani zaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele. S. r. o. nesmí mít ani několik názvů. To, zda obchodní jméno již existuje, lze ověřit na stránce obchodního rejstříku. Obchodní jméno musí obsahovat i právní formu, stačí však zkratka s. r. o. nebo spol. s r.o.

Krok č. 2: Adresa

Následně je pro svou společnost potřeba vybrat sídlo, tedy adresu, která bude zapsána jako sídlo s. r. o. v obchodním rejstříku. Sídlem firmy může být rodinný dům, byt či nebytový prostor. Ten může být v osobním vlastnictví nebo v nájmu. V každém případě je k návrhu na zápis sídla potřeba přiložit úředně osvědčený souhlas vlastníka nemovitosti. Jako sídlo společnosti lze uvést i adresu provozovny, kde se bude podnikat. Možností je také virtuální sídlo. Je to služba, kde různé subjekty poskytují za poplatek možnost vybrat si pro sídlo i adresu, ke které jinak nová společnost ani její společníci nemají žádný vlastnický vztah.

Krok č. 3: Činnost společnosti

Před sepsáním zakládající listiny je důležité vybrat si předmět podnikání, to znamená, jaké činnosti nebo činnostem se chce s. r. o. věnovat. Rejstříkový soud vychází ze společenské smlouvy či stanov. Do obchodního rejstříku zapíše tedy jen ty činnosti, které se nacházejí v zakladatelských dokumentech. Předměty činnosti s. r. o. volíte podle toho, jakému podnikání se chcete věnovat. Rozlišují se přitom volné, řemeslné, vázané a koncesované živnosti. Živnosti je třeba ohlásit na živnostenském úřadě. Od 15. ledna 2023 je platná úprava, že nově zakládané právnické osoby již nemusí získat živnostenské oprávnění před zápisem do veřejného rejstříku.

Sídlo společnosti

Krok č. 4: Společníci

Společník s. r. o. je osoba, která má podíl na zisku společnosti a může se také nazývat majitelem společnosti. Je třeba uvést jeho jméno a adresu, případně název, sídlo a IČO, jedná-li se o právnickou osobu.

Krok č. 5: Vklad

Vklad může být peněžní nebo nefinanční. Jeho minimální výše bývala stanovena na 200 000 Kč, v současnosti je to jen 1 Kč. Samozřejmě, se vznikem společnosti jsou spojeny výdaje, a tak jsou většinou tyto vklady vyšší. Je-li základní kapitál vložen společníky v hotovosti, určí se také správce vkladu, kterým může být notář. Jeho maximální výše je v takovém případě omezena na 20 000 Kč. I proto stojí za zvážení založení bankovního účtu a vložení základního kapitálu na účet bez omezení výše. Nefinanční vklad může tvořit movitý a nemovitý majetek, ohodnocený znaleckým posudkem.

Krok č. 6: Jednatelé

Je třeba uvést, kdo bude za společnost jednat. Jednatelé společnosti jsou statutární orgány společnosti, výkonné orgány, resp. osoby, které budou společnost řídit a jednat za ni.

Jednatelé společnosti

Krok č. 7: Způsoby, jak založit s. r. o.

Společnost s ručením omezeným lze založit několika způsoby, přičemž každý má své výhody i nevýhody. Založení s. r. o. upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Standardní způsob

Standardní postup, kdy se rozhodneme vše zařídit sami, je sice pracný, ale určitě zvládnutelný.

Podstatné je sepsání zakladatelské listiny. Pokud je více zakladatelů, pak musí mít právní formu společenské smlouvy. Oba typy dokumentů se sepisují notářským zápisem. Notář pak může být nápomocný i tím, že společnost zapíše přímo do registru. Jeho služby jsou samozřejmě zpoplatněny. Poplatky jsou fixně stanovené a mezi ty nejčastější patří:

 • notářský zápis o založení „jednoduché“ s. r. o.: 2 000 Kč,
 • sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku: 1 000 Kč,
 • odměna za zápis do obchodního rejstříku: 300 Kč,
 • výpis z rejstříku trestů: 100 Kč,
 • úřední ověření podpisu na souhlasu s umístěním sídla: 70 Kč,
 • výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč,
 • úřední ověření podpisu na prohlášení jednatele: 70 Kč.

Je třeba pamatovat i na soudní poplatek, jehož výše je 2 700 Kč, a poplatek bance.

Před vypracováním zakládajícího dokumentu je nezbytné mít zajištěnou nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka, pokud nejste vlastníkem nemovitosti, ve které se sídlo zakládané společnosti nachází. Je třeba dát dohromady čestná prohlášení a podpisové vzory budoucích jednatelů.

Společenská smlouva také určuje orgány společnosti. Těmi jsou valná hromada a jednatelé, kteří jsou statutárním orgánem. Jednatelé s. r. o. musí mít čistý trestní rejstřík. Společnost smí mít i jiné orgány, např. dozorčí radu, pokud tak stanoví společenská smlouva.

Založení online

Při zakládání společnosti se můžete setkat s tím, že vás notářské kanceláře nevyřídí na počkání. Máte nicméně možnost využít notářského zápisu na dálku přes stránku Notářské komory ČR, kdy se podpis bude realizovat elektronicky.

Další možností je využít služeb poradenských společností, které své služby poskytují online. Cena za zřízení začíná od 6 000 Kč a bude to trvat podstatně kratší dobu: vyplnění formuláře (cca 5 minut), rychlý telefonát a platba, ověření plné moci a prohlášení jednatelů. Takto se dá s. r. o. zřídit rychle, a to již do 3 dnů. A při využití dalších služeb, jako je například virtuální sídlo, mohou poskytnout slevu i z poplatku za zřízení s. r. o.

Zvládnete to bez pomoci?

Pro případ, že chcete založit s. r. o. bez pomoci zprostředkovatelské společnosti, si uveďme alespoň v krátkosti náležitosti, které mají zakladatelské dokumenty obsahovat.

Zakladatelská listina (pokud společnost zakládá jedna osoba) nebo společenská smlouva (je-li společníků více) musí obsahovat tyto zákonem stanovené náležitosti:

 • název společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • označení podílů, může-li společník vlastnit více podílů, a název druhu podílu a práva a povinnosti s ním spojené, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu a
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných volených orgánů společnosti,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provedl ocenění nepeněžitého vkladu.

Podpis smlouvy

Krok č. 8: Úkony po založení s. r. o.

Po založení s. r. o. je třeba pamatovat ještě na finanční úřad, živnostenský úřad (pokud jsme předmět podnikání ještě neohlásili) a bankovní účet. Ten sice není zákonem vyžadován, ale usnadňuje podnikání. Pokud bude mít společnost zaměstnance, je třeba je zaevidovat na sociální a zdravotní pojišťovně.

Jednejte promyšleně

Jako začínající podnikatelé budete mít jistě spoustu povinností, proto je dobré si promyslet, zda se do založení s. r. o. dáte sami, nebo raději využijete pomoci zprostředkovatelské společnosti. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli z variant, na začátku si sepište vše, co budete ke zřízení potřebovat – usnadní vám to plánování i samotný proces.

Mohlo by vás zajímat:

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard